+359884666989

> About us

Арбитраж н

Винаги е забавно когато някой получи имейл от Register.bg със заглавието: Register.BG: Dispute procedure for domain name domain.bg has been started
Какво следва?
Имате 30 дни да предоставите становище и доказателства на Register.bg, с които да се защитите.
11.12. Ако РЕГИСТРАНТЪТ желае да предостави на РЕГИСТЪРА отговор и документи, които да послужат в негова защита, извън документите предоставени при регистрацията или промените в нея, то той трябва да извърши това в 30 /тридесет/ дневен срок от изпращането на уведомлението по e-mail. В противен случай АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ ще се произнесе на база на наличните към момента на изтичане на срока документи в РЕГИСТЪРА.
Вижте тук
След това в 30 дневен срок т.нар. Арбитражна Комисия, която е част от фирмата Register.bg, заседава в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ в главният офис на фирмата в гр. Варна, бул. Сливнаца 40, ет.1, офис. 1 и решава.
Членове на арбитражната комисия:
Председател: Марин Симеонов Маринов – юрист
Членове: Ивайла Господинова Димитрова – юрист
Тодор Николов Стоянов – патентен специалист
Регистър.бг не предоставя информация за датата на това заседание, както и не ви дава право да присъствате на него.
11.13. След изтичането на срока на РЕГИСТРАНТА за отговор и изпращане на документи, АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ се произнася в закрито заседание по спора въз основа на постъпилите от двете страни документи до съответните крайни дати.
11.14. Въз основа на становището на АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ РЕГИСТЪРЪТ взема решение по спора в 30 /тридесет/ дневен срок след изтичане на сроковете за предоставяне на документи от страна на заявителя за АРБИТРИРАНЕ и РЕГИСТРАНТА, като двете страни по спора се уведомяват за това решение по e-mail на предоставените на РЕГИСТЪРА e-mail адреси, посочени за РЕГИСТРАНТ и ЛИЦЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ КОНТАКТИ от всяка от страните.
Вижте тук
Законно ли е това което прави Арбитражната комисия?
Съгласно Определение № 754/02.11.2010 по ч.т.д. 410/210, ТК, II ТО на Върховен Касационен Съд
„…Регистър.БГ ООД, очевидно е, че последният в качеството си на Регистратор не е оправомощен сам или чрез сформираната от него арбитражна комисия да разрешава спорове между заявители на домейн и регистрант.”
Освен това би следвалo арбитражната комисия да е НЕЗАВИСИМА, но адвокат Марин Маринов защитава интересите на Регистър.бг ООД по всички дела. Пример за това е : въззивно частно дело № 353 по описа за 2011 година, ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД. Производството е образувано по частна жалба на „Регистър.БГ” ООД-град Варна, представлявано от Марин Маринов.
Решение на арбитражната комисия
Възможните отговори които може да получите са два:
1. Register.BG: Dispute procedure for domain name domain.bg has been lost
В този случай, след 15 дни домейна ви се прехвърля на заявителят на арбитраж. Регистър.бг ООД не ви връща парите за оставащият срок от регистрацията на домейна. От тук има само един работещ и смислен вариант за търсене на отговорност на регистратора пред Варненски Окръжен Съд. Едно от безмислените действия е да се обжалва решението на Арбитражната комисия пред Варненски Административен Съд. Има няколко такива дела и всичките решени в полза на Регистър.бг ООД
Например:
административно дело №3389 по описа за 2009 година. Вижте тук
Производството е образувано по жалба от „ГА МОДЕФИНЕ”С.А. – 6850-Мендризио, Швейцария, представлявано от адв.Ю.В. против Решение на Арбитражната комисия към „Регистър.БГ”ООД от 13.11.2009 г. Постановено по Арбитражно дело №36/2009 г.
С обжалваното решение, арбитражна комисия към „Регистър.БГ”ООД е оставила без уважение искането на жалбоподателя за прекратяване на регистрацията на домейн emporioarmani.bg в полза на Илиан Сашов Тодоров от гр.София.
Само можем да поздравим Илиан! Но явно и на него му е писнало от арбитражи и е освободил домейна, тъй като той сега е регистриран в Полза на „ГА МОДЕФИНЕ”С.А.
Изключително малко са случаите в които Арбитражната комисия не присъжда домейн на световно известна търговска марка в полза на претежателя на марката. Но когато марката е Българска, в повечето случаи Арбитражната комисия не уважава искането на притежателя на марката.
Друг пример е:
административно дело №716 от 2010г по описа на съда. Вижте тук
С решението си арбитражната комисия е уважила заявка за арбитриране №67/22.12.2009г на „ПРИМА-Продуцентска Рекламна Информационна и Медийна Агенция” АД, като е предложила на „Регистър.БГ” ООД да прекрати регистрацията на домейн drugatabulgaria.bg в полза на жалбоподателя, като след заличаването й в негова полза да регистрира същия на името на „ПРИМА” АД-София.
Още един пример:
Гражданско дело 18234/2011г. на Варненски Районен Съд за обжалване решенеито на Арбитражната комисия за домейна www.aris.bg
Вижте тук
Тук интересно е написаното от Арбитражната комисия:
Регистрираната търговска марка на ищцовото дружество, при положение, че регистрираният домейн е защитен също не може да се ползва с приоритет, предвид че в ОУ е предвидено че наличните четиринадест основания за регистрация не могат да се противопоставят по сила.
В друг арбитраж, арбитражна комисия пише:
Решаващо е съображението, че поради единствеността на източника на световноизвестната марка „…..“ домейн с това име, регистриран в полза на трето лице, може да доведе до объркване по смисъла на т.5.4.2 от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДДРУЖКА НА ДОМЕЙНИ В ОБЛАСТТА .BG И ПОДОБЛАСТИТ на „Регистър БГ“ ООД
Както виждате, арбитражната комисия взема противоричиви решения. И в двата случая арбитрирания домейн е защитен. В единия случай марката е световно известна, в другият тя не е световноизвестна.
2. Register.BG: Dispute procedure for domain name domain.bg has been won
Честито! Домейна си остава ваш

Нашият съвет е винаги да регистрирате домейните си като ЗАЩИТЕНИ. Т.е. да предоставите основание за ползване на домейна, ПРЕДИ да го платите. С удоволствие ще ви съдействаме да направите това.
Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на 0889 666 989 или на имейл buldomains @ gmail .com