Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

[Registrator.bg]

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „СМТ Станка Ташева 99“ ЕООД, гр. Бургас., ул. Александровска, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.registrator.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „СМТ Станка Ташева 99“ EООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас., ул. Александровска
3. Данни за кореспонденция: гр. Бургас., ул. Александровска
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 102614877
4. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG102614877

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.registrator.bg., чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. (2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. За домейни с разширение ".BG" се прилагат общите условия на РЕГИСТЪР.БГ ООД. С приемането на тези Правила и Условия, също така се приемат и Общите Условия на Регистър БГ ООД

==============================================================

Версия 4.9. - обновени на 23.05.2018г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ДОМЕЙНИ В ОБЛАСТТА .BG И ПОДОБЛАСТИТЕ НА РЕГИСТЪР.БГ ООД
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. РЕГИСТЪР
1.2. ДОПУСТИМИ ОБЛАСТИ
1.3. ИНТЕРНЕТ ИМЕ
1.4. ДОМЕЙН
1.5. РЕГИСТРАНТ
1.6. ЗАЩИТЕН ДОМЕЙН
1.7. ЛИЦЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ КОНТАКТИ
1.8. ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТАКТИ
1.9. ЛИЦЕ ЗА ФИНАНСОВИ КОНТАКТИ
1.10. РЕГИСТРАТОР
1.11. КОНФИГУРИРАНЕ
1.12. АРБИТРИРАНЕ
1.13. АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ
2. ВЪВЕДЕНИЕ
2.1. Функции и задължения на РЕГИСТЪРА
2.2. РЕГИСТЪР - РЕГИСТРАТОР - РЕГИСТРАНТ
2.3. ПРИНЦИПИ НА РЕГИСТРАЦИЯ
3. ВИДОВЕ РЕГИСТРАНТИ
4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙН
5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНТЕРНЕТ ИМЕТО
5.2. Валидност на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО
5.3. Резервирани ИНТЕРНЕТ ИМЕНА
5.4. Неподходящи ИНТЕРНЕТ ИМЕНА
5.5. ИНТЕРНЕТ ИМЕ при регистриране на ДОМЕЙН в областта от първо ниво .bg
6. ДОСТЪПНОСТ НА ДОМЕЙНА И ДОБРО ОБСЛУЖВАНЕ
7. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙН В ДОПУСТИМИТЕ ОБЛАСТИ
7.1. ЗАЯВКИ за регистрация на ДОМЕЙНИ
7.2. Конфигуриране на ДОМЕЙН
7.3. Плащания
7.4. Регистриране на ДОМЕЙН
7.5. Регистрация на ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на т.5.2.4
8. ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМЕЙН
9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМЕЙН
10. РЕГИСТРАТОРИ
11. АРБИТРИРАНЕ
12. ПРЕПОРЪКИ
13. СНЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ РЕГИСТЪРА И РЕГИСТРАТОРИТЕ
14. АДРЕСИ НА РЕГИСТЪРА
15. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
16. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРИЛОЖЕНИЕ N:1 - Документи, установяващи идентификацията на РЕГИСТРАНТА при регистриране на домейни в областта .bg
ПРИЛОЖЕНИЕ N:2 - Документи, удостоверяващи основанието за използване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО при регистриране на
ДОМЕЙНИ в областта от първо ниво .bg
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. РЕГИСТЪР - организацията, на която е делегирано регистрирането на имена за дадена интернет област. За областта .bg и
останалите подобласти от ДОПУСТИМИТЕ ОБЛАСТИ (.a.bg; .b.bg; .c.bg и т.н.) РЕГИСТЪРЪТ е РЕГИСТЪР.БГ ООД.
1.2. ДОПУСТИМИ ОБЛАСТИ - области, в които се извършва регистрация на имена от РЕГИСТЪРА:
Област от първо ниво:
.bg
Области от второ ниво:
.a.bg .b.bg .c.bg .d.bg .e.bg .f.bg .g.bg .h.bg .i.bg .j.bg .k.bg .l.bg .m.bg
.n.bg .o.bg .p.bg .q.bg .r.bg .s.bg .t.bg .u.bg .v.bg .w.bg .x.bg .y.bg .z.bg
.0.bg .1.bg .2.bg .3.bg .4.bg .5.bg .6.bg .7.bg .8.bg .9.bg
Всички области от списъка на ДОПУСТИМИТЕ ОБЛАСТИ са равностойни във функционално отношение.
1.3. ИНТЕРНЕТ ИМЕ (ИМЕ НА ДОМЕЙН) - име, образувано от латински букви и/или цифри или букви от кирилицата
и/или цифри, като в него може да се включва знака "-". ИНТЕРНЕТ ИМЕТО трябва да отговаря на изискванията, описани в
настоящите Общи условия.
Когато ИНТЕРНЕТ ИМЕТО се изписва на кирилица (IDN), то трябва да съдържа букви само от кирилицата и да включва
поне една отличаваща се визуално буква спрямо латинската азбука (големи и/или малки букви): б, г, д, ж, и, й, л, п, ф, ц, ч, ш, щ, ъ, ь,
ю, я.
1.4. ДОМЕЙН - словосъчетание, образувано от ИНТЕРНЕТ ИМЕ, съчетано с окончание, съответстващо на някоя от
ДОПУСТИМИТЕ ОБЛАСТИ.
Примери:
а) ДОМЕЙНЪТ register.bg е образуван от register - ИНТЕРНЕТ ИМЕ и .bg - област от първо ниво.
б) ДОМЕЙНЪТ vremeto.v.bg е образуван от vremeto - ИНТЕРНЕТ ИМЕ и .v.bg - област от второ ниво.
в) ДОМЕЙНЪТ регистър.bg е образуван от регистър - ИНТЕРНЕТ ИМЕ и .bg - област от първо ниво.
1.5. РЕГИСТРАНТ - клиентът, на чието име е регистриран ДОМЕЙН.
1.6. ЗАЩИТЕН ДОМЕЙН – ДОМЕЙН в областта .bg, за който при регистрацията са предоставени от РЕГИСТРАНТА
документи, удостоверяващи основанието за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО съгласно тези Общи условия или ДОМЕЙНЪТ е
регистриран и поддържан непрекъснато повече от 5 /пет/ години.
1.7. ЛИЦЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ КОНТАКТИ - лице, упълномощено от РЕГИСТРАНТА да определя политиката на
именуване на обекти в йерархията на съответния ДОМЕЙН и да заявява промяна на регистрираните атрибути за съответния
ДОМЕЙН, включително лица за технически контакти, лице за финансови контакти и сървъри на имена (DNS).
1.8. ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТАКТИ - лице, упълномощено да отговаря за техническото функциониране на
сървърите на имена.
1.9. ЛИЦЕ ЗА ФИНАНСОВИ КОНТАКТИ - лице, упълномощено да осъществява финансовите операции, свързани с
регистрацията и поддръжката на ДОМЕЙН. На негово име се издават платежните документи.
1.10. РЕГИСТРАТОР - търговец, осъществяващ посредничеството между РЕГИСТРАНТА и РЕГИСТЪРА при
осъществяването на дейността по регистрация на ДОМЕЙН.
1.11. КОНФИГУРИРАНЕ на ДОМЕЙН – предоставяне на РЕГИСТЪРА на информацията за: сървъри на имена, лица за
технически контакти и лице за финансови контакти за съответния ДОМЕЙН.
1.12. АРБИТРИРАНЕ - разрешаване на спорове между заявител на домейн и РЕГИСТРАНТ.
1.13. АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ – комисия, сформирана от РЕГИСТЪРА с цел разрешаване на спорове между заявител на
домейн и РЕГИСТРАНТ. АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ разглежда документите на двете страни и взема решение по спора.
2. ВЪВЕДЕНИЕ
2.1. Функции и задължения на РЕГИСТЪРА
Основните функции и задължения на РЕГИСТЪРА са:
- Да създаде правила за регистрация на ДОМЕЙНИ, съобразени с определени препоръки и съответстващи на специфичните
регионални особености;
- Да регистрира ДОМЕЙНИ на РЕГИСТРАНТИ, отговарящи на правилата;
- Да осъществява поддръжка на регистрираните ДОМЕЙНИ за определен срок.
- Да извършва арбитриране между заявители и РЕГИСТРАНТИ.
РЕГИСТЪРЪТ се занимава само с регистрацията на ДОМЕЙНИ от ДОПУСТИМИТЕ ОБЛАСТИ. Регистрацията на имена от
по-следващо ниво е отговорност на регистрираното лице за административни контакти за съответния ДОМЕЙН.
2.2. РЕГИСТЪР - РЕГИСТРАТОР - РЕГИСТРАНТ
При обслужване на РЕГИСТРАНТИТЕ се е утвърдила практиката на ползване на посредници - РЕГИСТРАТОРИ, участващи
в процеса на комуникация между клиента и РЕГИСТЪРА при осъществяване на регистрацията. РЕГИСТРАТОРИТЕ осъществяват
финансовото обслужване на РЕГИСТРАНТИТЕ.
РЕГИСТЪРЪТ осъществява техническите дейности, свързани с регистрацията и поддръжката на ДОМЕЙНИТЕ.
РЕГИСТЪРЪТ поддържа служебно функция на РЕГИСТРАТОР на интернет адрес https://www.register.bg/, изписани с букви
от латинската азбука и цифри и https://bg.register.bg/ за домейните с ИНТЕРНЕТ ИМЕНА, изписани с букви от кирилската азбука
и/или цифри.
2.3. ПРИНЦИПИ НА РЕГИСТРАЦИЯ
2.3.1. РЕГИСТЪРЪТ е разработил условия и процедури за регистрация, описани в тези Общи условия, базирани на интернет
стандартите, дискусии с доставчици на интернет услуги и експерти в България и други страни, а също така и на натрупания опит.
Тези условия и процедури са описани в настоящия документ, за да послужат за информация на РЕГИСТРАНТИТЕ,
доставчиците на интернет услуги и персонала на РЕГИСТЪРА и РЕГИСТРАТОРИТЕ, за да може всяка една заявка за регистрация
на ДОМЕЙН да бъде обслужена предсказуемо, еднообразно и без забавяне поради недоразумения.
2.3.2. РЕГИСТРАНТИТЕ могат да регистрират ДОМЕЙНИ във всички ДОПУСТИМИ ОБЛАСТИ, като спазват настоящите
Общи условия.
2.3.3. При регистриране и пререгистриране на ДОМЕЙН от всяка ДОПУСТИМА ОБЛАСТ се изисква идентификация на
РЕГИСТРАНТА.
2.3.4. При регистриране на ДОМЕЙН от областта от първо ниво: .bg РЕГИСТРАНТЪТ може да избере един от следните два
варианта:
2.3.4.1. Да предостави на РЕГИСТЪРА документи удостоверяващи основанието за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО.
Основанието трябва да е налице към момента на регистрацията на ДОМЕЙНА. Последващи промени в обстоятелствата се отразяват
в регистрацията само в предвидените в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ случаи. В този случай ДОМЕЙНЪТ се регистрира като ЗАЩИТЕН.
2.3.4.2. Да не предостави на РЕГИСТЪРА документи удостоверяващи основанието за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО. В
този случай ДОМЕЙНЪТ се регистрира като НЕЗАЩИТЕН.
Изборът на РЕГИСТРАНТА за регистрация на ДОМЕЙН по т.2.3.4.1. или т.2.3.4.2. влияе на процедурата за
АРБИТРИРАНЕ.
2.3.5. При регистриране на ДОМЕЙН от областите от второ ниво: .a.bg; .b.bg; .c.bg и т.н. не се изисква основание за ползване
на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО. Регистрираните в тези подобласти ДОМЕЙНИ не се АРБИТРИРАТ от РЕГИСТЪРА.
2.3.6. Заявките за регистрация на ДОМЕЙНИ се обслужват по реда на тяхното постъпване (prior tempore, potior iure).
2.3.7. Заявките за регистрация на ДОМЕЙНИ, които вече са заети, се поставят в опашката на чакащи ЗАЯВКИ.
2.3.8. Всеки ДОМЕЙН се регистрира на един РЕГИСТРАНТ.
2.3.9. РЕГИСТРАНТЪТ носи пълна юридическа отговорност за действията на субектите в регистрирания от него ДОМЕЙН,
спрямо други субекти, свързани в интернет.
2.3.10. Регистрацията на определен ДОМЕЙН не предоставя никакви законни права върху ИНТЕРНЕТ ИМЕТО, чрез което е
образуван и всякакви спорове по този повод трябва да бъдат провеждани според правилата за арбитриране, създадени от
РЕГИСТЪРА и/или нормалните законови процедури (виж RFC 1591).
3. ВИДОВЕ РЕГИСТРАНТИ
3.1. Лица, притежаващи съдебна или търговска регистрация в България или в страна, член на ЕС или акт за учредяване от
български държавен орган; субекти, създадени по силата на споразумение между България и други държави; фирми и организации,
регистрирани в чужбина, които имат в Република България регистриран филиал или търговско представителство.
3.2. Дееспособни лица, граждани на Република България, чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на
Република България или граждани на страна, член на ЕС.
3.3. Лица, регистрирани в чужбина, упълномощили трето лице да регистрира ДОМЕЙН. Упълномощеното лице трябва да
отговаря на критериите по т.3.1. или т.3.2.
4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙН
4.1. За регистрация на ДОМЕЙН във всички ДОПУСТИМИ ОБЛАСТИ, РЕГИСТРАНТИТЕ предоставят следните документи:
4.1.1. ЗАЯВКА - попълва се on-line в интернет, чрез интерфейса на избрания РЕГИСТРАТОР.
4.1.2. Идентификационни документи, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
4.2. За регистрация на ДОМЕЙН в областта от първо ниво .bg РЕГИСТРАНТИТЕ могат да предоставят допълнително
документи, удостоверяващи основанието за използване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО, чрез което е образуван ДОМЕЙНЪТ, съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Предоставянето на тези документи преди регистрацията на ДОМЕЙНА ще повлияе в полза на РЕГИСТРАНТА при
евентуално извършване на АРБИТРИРАНЕ на ДОМЕЙНА.
РЕГИСТЪРЪТ препоръчва на всички РЕГИСТРАНТИ, притежаващи основание за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО,
да попълват ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ с предоставяне на основание за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО и да
предоставят основанието преди регистрацията на ДОМЕЙНА.
На РЕГИСТРАНТИТЕ придобили основание за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО след регистрацията на ДОМЕЙНА
се препоръчва да подадат ЗАЯВКА за промяна в регистрацията на ДОМЕЙНА на ЗАЩИТЕН ДОМЕЙН съгласно т.8.8.
4.3. Всички изискуеми документи се подписват от представляващото(ите) РЕГИСТРАНТА лице(а) и се подават на
РЕГИСТЪРА, чрез избрания РЕГИСТРАТОР, по обикновена поща или on-line в интернет, подписани с електронния подпис на
РЕГИСТРАНТА.
4.4. ЗАЯВКАТА се съпровожда с декларация, че РЕГИСТРАНТЪТ приема настоящите Общи условия.
4.5. Всички необходими документи за регистрация на ДОМЕЙН се представят на един от работните езици на РЕГИСТЪРА -
български или английски или в официален превод на един от тези два работни езика.
5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНТЕРНЕТ ИМЕТО
5.1. По време на регистрацията ИНТЕРНЕТ ИМЕТО, чрез което се формира ДОМЕЙНЪТ, трябва да е едновременно валидно
и подходящо.
5.2. Валидност на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО
5.2.1. Позволени символи за образуване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО:
- буквите от латинската азбука (ASCII) без значение на малки и главни [A-Z, a-z];
- буквите от кирилицата без значение на малки и главни [А-Я, а-я] при спазване на изискванията от т.1.3. Когато това
изискване не може да бъде спазено, ИНТЕРНЕТ ИМЕТО трябва да се изпише с букви от латинската азбука;
- цифрите [0-9];
- знакът минус [-].
Първият и последният символ трябва да бъдат буква или цифра. Препоръчва се първият символ да бъде буква.
5.2.2. Дължината на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО трябва да бъде поне 3, но не повече от 63 символа. Когато формираното ИНТЕРНЕТ
ИМЕ се състои от два символа, РЕГИСТЪРЪТ препоръчва вмъкването на знака минус '-' между символите.
5.2.3. ИНТЕРНЕТ ИМЕТО трябва да бъде различно от това на съществуващите имена на основни области (ARPA, COM,
EDU, GOV, MIL, NET, ORG, INT, ...). Списъкът на резервираните имена е публикуван на адрес http://res-dom.iana.org
5.2.4. Допуска се регистрация на ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на следните
изисквания:
5.2.4.1. ИНТЕРНЕТ ИМЕТО да започва с цифра и да съдържа буква от латинската азбука. Например: 1a.bg
5.2.4.2. ИНТЕРНЕТ ИМЕТО да започва с буква от латинската азбука и да съдържа цифра. Например: a1.bg
5.2.4.3. ИНТЕРНЕТ ИМЕТО да съдържа само цифри. Например: 11.bg
5.2.5. При регистриране на ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕ два символа, съгласно т.5.2.4. не се изисква основание
за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО и регистрациите на такива ДОМЕЙНИ не се АРБИТРИРАТ от РЕГИСТЪРА.
5.2.6. Регистрацията на ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа се осъществява, съгласно процедурата,
описана в т.7.5.
5.3. Резервирани ИНТЕРНЕТ ИМЕНА
5.3.1. Имената на общините и областите са резервирани за регистриране на ДОМЕЙНИ, образувани чрез тези имена, от
съответните администрации.
5.3.2. Имената на държавите са резервирани за регистриране на ДОМЕЙНИ, образувани чрез тези имена, от посолствата или
консулствата на тези държави.
5.3.3. Резервирани за РЕГИСТЪРА се явяват интернет имената: bgnic, bg-nic, nicbg, nic-bg, nic, register, registar, registry,
theregister, the-register, theregistry, the-registry, registrar, theregistrar, the-registrar, domain, domains, domain-registry, domains-registry,
dns, internet, cctld, cc-tld, bgtld, bg-tld, tld, регистър, регистъра, регистърът, регистри, регистърбг, регистър-бг, бгрегистър, бгрегистър, домейн, домейна, домейнът, домейни, домейните, бгдомейн, бгдомейни, бгдомейните, бг-домейн, бг-домейни, бгдомейните, домейнбг, домейнибг, домейнитебг, домейн-бг, домейни-бг, домейните-бг, домейнрегистър, домейн-регистър,
регистърдомейни, регистър-домейни, регистърнадомейни, регистър-на-домейни, име, имена, имената, името, интернет..
5.3.4. Когато заявеното име вече се използва, трябва да се избере друго име или да се изчака да бъде освободено.
5.4. Неподходящи ИНТЕРНЕТ ИМЕНА
5.4.1. РЕГИСТРАНТИТЕ не трябва да избират ИНТЕРНЕТ ИМЕНА, представляващи нецензурни и/или обидни думи или
словосъчетания, противоречащи на обществения интерес и добрите нрави.
5.4.2. Когато желаното ИНТЕРНЕТ ИМЕ може да доведе до объркване, РЕГИСТРАНТЪТ трябва да избере друго име.
5.5. ИНТЕРНЕТ ИМЕ при регистриране на ДОМЕЙН в областта от първо ниво .bg
5.5.1. При избора на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО на ДОМЕЙНА РЕГИСТРАНТЪТ трябва да се съобразява с обстоятелството, че
регистрацията на ДОМЕЙНА може да бъде оспорена (арбитрирана) от други заявители.
В процеса на АРБИТРИРАНЕ ДОМЕЙНЪТ се счита за ЗАЩИТЕН, ако за неговото формиране РЕГИСТРАНТЪТ е
използвал и предоставил на РЕГИСТЪРА основание за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО, отговарящо (съответстващо) на:
5.5.1.1. Името на РЕГИСТРАНТА.
5.5.1.2. Име на регистрирана марка или географско означение на РЕГИСТРАНТА или такива в процес на регистрация. В
последния случай задължително се сключва договор за условно регистриране на ДОМЕЙНА.
Марката или географското означение трябва да бъдат действащи на територията на Република България. Името на марката
или географското означение не може да бъде съкращавано.
5.5.1.3. Регистрирано име на издание (например, притежаващи ISSN, ISBN).
5.5.1.4. Име на програма или проект на държавната, областните или общинските администрации и институции в страна,
членка на ЕС или орган на ЕС.
5.5.1.5. Име, придобито от РЕГИСТРАНТА, съгласно издадени лицензи, валидни на територията на Република България.
5.5.1.6. Име на консорциум или неперсонифицирано гражданско дружество.
5.5.1.7. Име на медийна програма или предаване.
5.5.1.8. Име на културно, спортно, научно или друго събитие.
5.5.1.9. Име на коалиция, инициативен комитет или име, използвано от кандидат, за участие в кампания за парламентарни,
президентски или местни избори.
5.5.1.10. Име, разрешено за ползване във връзка с франчайзингов договор.
5.5.1.11. Наименование на артистична група, регистрирана по чл.83 от Закона за авторското право и сродните му права.
5.5.1.12. Име на категоризиран туристически обект.
5.5.1.13. Име на строеж.
5.5.1.14. Име на плавателен съд.
5.5.2. При регистриране на ЗАЩИТЕН ДОМЕЙН в областта от първо ниво .bg формирането на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО се
осъществява чрез:
5.5.2.1. Пълното име.
5.5.2.2. Съкращение, образувано от една или няколко от думите, образуващи пълното име, и първите символи от останалите
думи (като се спазва последователността им).
5.5.2.3. Съкращение, образувано от първите символи на думите, образуващи пълното име, като се спазва последователността
им (абревиатура).
5.5.2.4. Когато в името на заявителя има число, изписано с цифри, се допуска в името на областта то да бъде изписано с думи
и обратно.
5.5.2.5. Когато името е съставно, между отделните думи или начални символи на думите, които се използват за формиране на
името, може да бъде поставен знак минус (-).
5.5.2.6. Когато името не може да се формира по някой от изброените начини поради заетост, след желаната комбинация от
символи (по т.5.5.2.1., т.5.5.2.2., т.5.5.2.3., т.5.5.2.4. или 5.5.2.5.) може да бъде поставено число или символите bg или бг, отделени
или не със знак минус (-).
5.5.2.7. Когато в името фигурира думата България, тя може да бъде изпусната или заменена със символите bg или бг. Когато
името завършва с думата "бг", "bg", ".бг" или ".bg", последната може да бъде изпусната.
5.5.2.8. От пълното име могат да бъдат изпуснати някои общи думи от вида на: "ltd", "plc", "inc", "co","company",
"corporation", "international" (или техните еквиваленти).
5.5.2.9. Когато в името фигурира име на селище, държава или континент, то може да бъде изпуснато или да бъде използвано
общоприето негово съкращение.
5.5.2.10. Към името на субекта може да бъде добавено името или общоприетото съкращение на селището на неговото
седалище.
5.5.2.11. Когато в името на РЕГИСТРАНТА фигурира името на патрон, то може да бъде изпуснато или да бъде използвано
само то.
5.5.2.12. Ако в името се съдържа дублираща го абревиатура, тя може да бъде изпусната.
5.5.2.13. Когато в името се съдържа символа &, той трябва да бъде изпуснат или заменен със съюза "и"("and"), знака минус "-"
или буквата "n".
5.5.2.14. Името може да бъде преведено на друг език или транслитерирано на латиница.
5.5.3. При регистриране на ЗАЩИТЕНИ ДОМЕЙНИ в областта .bg могат да бъдат сключвани условни договори при спазване
на следните правила:
5.5.3.1. Когато наличието на основание е поставено в зависимост от едно бъдещо несигурно събитие, с РЕГИСТРАНТА се
сключва условен договор за регистрация на домейн.
5.5.3.2. При сбъдване на отлагателно условие и при настъпване невъзможност за сбъдване на прекратително условие
условният договор се превръща в безусловен по отношение на събитието, а при настъпване невъзможност за сбъдване на
отлагателно условие или при настъпване на прекратително условие договорът се прекратява от момента на узнаването на
настъпването от РЕГИСТЪРА.
5.5.3.3. При прекратяване на условен договор по т.5.5.3.2. РЕГИСТРАНТЪТ може да промени регистрацията на ДОМЕЙНА
на НЕЗАЩИТЕН ДОМЕЙН като подаде ЗАЯВКА за промяна в регистрацията.
6. ДОСТЪПНОСТ НА ДОМЕЙНА И ДОБРО ОБСЛУЖВАНЕ
6.1. ДОМЕЙНЪТ трябва да бъде достъпен и добре управляван, за да се предотвратят излишни неудобства за останалите
потребители на интернет.
6.2. В попълваните ЗАЯВКИ трябва да бъде указан(и) e-mail адрес(и) за контакти, където да се отправят запитвания относно
ДОМЕЙНА и на който(които) да се изпраща информация за състоянието и арбитрирането на регистрацията на ДОМЕЙНА.
Указаните e-mail адрес(и) трябва да бъдат валидни и работоспособни през целия период на регистрация и поддръжка на ДОМЕЙНА.
6.3. В ЗАЯВКАТА за регистрация на ДОМЕЙН трябва да бъдат посочени поне два сървъра на имена (DNS).
6.4. РЕГИСТРАНТЪТ трябва да осигури достъп от първичния сървър за ДОПУСТИМИТЕ ОБЛАСТИ (ns.register.bg, IP адрес
192.92.129.99) до сървърите на имена, с цел възможност за проверка правилността на конфигурирането на ДОМЕЙНА.
6.5. РЕГИСТРАНТЪТ трябва да получи предварително съгласието на администратора на всеки сървър на имена, който ще
обслужва съответния ДОМЕЙН.
7. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙН В ДОПУСТИМИТЕ ОБЛАСТИ
7.1. ЗАЯВКИ за регистрация на ДОМЕЙНИ
7.1.1. ЗАЯВКИ за регистрация на домейни се попълват on-line в интернет, чрез интерфейса на избран от клиента
РЕГИСТРАТОР.
7.1.2. След попълване, ЗАЯВКАТА за регистрация трябва да се потвърди от РЕГИСТРАНТА.
Потвърждаване на ЗАЯВКАТА се извършва:
- автоматично - при използване на електронен подпис;
- чрез потвърждаване на информацията, изпратена от РЕГИСТЪРА на указания в заявката e-mail адрес.
7.1.3. Срокът за потвърждаване на заявката е 24 /двадесет и четири/ часа.
7.1.4. След потвърждаване на ЗАЯВКАТА, срокът й на валидност се удължава на 30 /тридесет/ календарни дни. За този
период от време РЕГИСТРАНТЪТ трябва да извърши всички изискващи се действия, за да се осъществи регистрацията на
ДОМЕЙНА.
7.1.5. РЕГИСТРАНТЪТ е длъжен да отстрани нередовностите в документите и да извърши плащането до изтичане срока на
валидност на ЗАЯВКАТА.
7.1.6. РЕГИСТЪРЪТ установява всички факти, свързани с регистрацията на ДОМЕЙНА, в срок от 30 /тридесет/ календарни
дни от изтичането на срока по т.7.1.4.
7.1.7. Ако след изтичане на срока по т.7.1.6. ЗАЯВКАТА все още не отговаря на изискванията за регистрация, РЕГИСТЪРЪТ
прекратява процедурата по регистрация и освобождава ДОМЕЙНА за регистрация от други РЕГИСТРАНТИ.
7.2. Конфигуриране на ДОМЕЙН
7.2.1. РЕГИСТРАНТЪТ има възможност сам да извърши КОНФИГУРИРАНЕТО на домейна - запис на информацията за:
сървъри на имена, лица за технически контакти и лице за финансови контакти. Това се осъществява чрез интерфейса на системата за
регистриране на ДОМЕЙНИ на избрания от РЕГИСТРАНТА РЕГИСТРАТОР.
7.2.2. Ако РЕГИСТРАНТЪТ не е в състояние да извърши КОНФИГУРИРАНЕТО на ДОМЕЙНА по начин, описан в т.7.2.1.,
той трябва да изпрати по e-mail - от адреса за електронна актуализация или по обикновена поща информацията за сървери на имена,
лица за технически контакти и лице за финансови контакти на РЕГИСТЪРА, чрез избрания РЕГИСТРАТОР.
7.3. Плащания
7.3.1. Плащане при регистриране на нов ДОМЕЙН:
7.3.1.1. След установяване редовността на документите по т.4. и след КОНФИГУРИРАНЕТО на ДОМЕЙНА,
РЕГИСТРАНТЪТ трябва да създаде чрез интерфейса на избрания РЕГИСТРАТОР проформа-фактура, съдържаща избраните услуги
и цените им и е длъжен да заплати стойността й в срока на валидност.
7.3.1.2. При нередовност в документите РЕГИСТРАНТЪТ не може да създаде проформа-фактура и не може да извърши
плащане на домейн.
7.3.2. Плащане при удължаване срока на поддръжка на ДОМЕЙН:
7.3.2.1. За ДОМЕЙНИТЕ, които са регистрирани безусловно, РЕГИСТРАНТЪТ е длъжен до 30 /тридесет/ календарни дни
преди изтичане на срока за поддръжка на ДОМЕЙНА да избере услуги чрез интерфейса на избрания РЕГИСТРАТОР за този
ДОМЕЙН и да създаде проформа-фактура, съдържаща избраните услуги и цените им и да заплати стойността й.
7.3.2.2. За ДОМЕЙНИТЕ, които са регистрирани условно, РЕГИСТРАНТЪТ е длъжен до 30 /тридесет/ календарни дни преди
изтичане на срока за поддръжка на ДОМЕЙНА да представи на РЕГИСТЪРА, чрез избрания РЕГИСТРАТОР, доказателство за
изпълнение на условието за продължаване поддръжката на ДОМЕЙНА, след което да извърши действията описани в т.7.3.2.1.
7.3.3. Плащане при АРБИТРИРАНЕ:
7.3.3.1. След създаване на ЗАЯВКА за АРБИТРИРАНЕ заявителят трябва да създаде чрез интерфейса на РЕГИСТЪРА
проформа-фактура за услугата АРБИТРИРАНЕ и заплати стойността в 15 /петнадесет/ дневен срок.
7.4. Регистриране на ДОМЕЙН
7.4.1. РЕГИСТРАТОРИТЕ извършват проверка на валидността и комплектността на депозираните от РЕГИСТРАНТА
документи в срок от три работни дни, след което ги изпращат на РЕГИСТЪРА.
7.4.2. След установяване на фактите: редовност на документите, конфигуриране и плащане на услугите, свързани с
ДОМЕЙНА, РЕГИСТЪРЪТ осъществява регистрирането му.
7.5. Регистрация на ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на
т.5.2.4
7.5.1. Регистрацията на ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на т.5.2.4.
представлява регистрация на домейни от ограничен набор ДОМЕЙНИ и се извършва след провеждане на тръжна процедура с тайно
наддаване.
7.5.2. Желаещите да регистрират ДОМЕЙНИ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на
т.5.2.4. подават в РЕГИСТЪРА в непрозрачен, добре запечатан плик формуляр – заявка за участие в търг, подписан по надлежния
ред от представляващия(ите) РЕГИСТРАНТА, в който са попълнени:
7.5.2.1. Пълното име на РЕГИСТРАНТА;
7.5.2.2. ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ID на РЕГИСТРАНТА;
7.5.2.3. Адресът по регистрация, адресът за кореспонденция на РЕГИСТРАНТА и e-mail адресът за уведомяване;
7.5.2.4. ДОМЕЙНЪТ, за който кандидатства РЕГИСТРАНТЪТ;
7.5.2.5. Цената без ДДС, която РЕГИСТРАНТЪТ е съгласен да заплати за регистрация на домейна при спечелване на търга;
7.5.2.6. Банкова сметка, по която да бъде върнат депозита в случай, че РЕГИСТРАНТЪТ не спечели търга.
7.5.3. В плика, подаван по т.7.5.2. се прилага и копие от документа, удостоверяващ заплащането на депозит в размер на
10/десет/ процента от началната тръжна цена плюс ДДС върху тази сума, ако е дължим, за регистрацията на ДОМЕЙНА, за който се
кандидатства.
7.5.4. Начална тръжна цена за регистрация на един ДОМЕЙН с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на
изискванията на т.5.2.4. е 5 000 EUR /пет хиляди евро/ или левовата равностойност, изчислена по курса на БНБ в деня на плащането.
7.5.5. Адрес на получаване на плика с тръжните документи:
България
гр. Варна 9000, бул. „Сливница“ 40, ет. 1, офис 1
„Регистър.бг“ ООД
За участие в търг!
7.5.6. При получаване на плика с документите по т. 7.5.2 служител на РЕГИСТЪРА издава входящ номер и съставя протокол.
В протокола се отразява входящият номер и състоянието на плика.
7.5.7. Търгът се провежда в присъствието на нотариус, който съставя протокол, отразяващ броя и състоянието на пликовете,
както и класирането по ДОМЕЙНИ. РЕГИСТЪРЪТ уведомява по e-mail класираните на първо място.
7.5.8. Спечелилият търга е длъжен в 15/петнадесет/ дневен срок от датата на уведомяване по e-mail да заплати на
РЕГИСТЪРА предложената сума за регистрация на желания ДОМЕЙН, като се приспаднат изплатените 10/десет/ процента за
депозит. Върху така получената сума се заплаща ДДС, ако е дължим.
7.5.9. Ако спечелилият търга не заплати сумата, съгласно т.7.5.8., следващият в класацията заема неговото място, уведомява
се по e-mail и се повтаря процедурата по т.7.5.8. до изчерпване на кандидатите.
7.5.10. На участник, отказал се да заплати сумата, съгласно т.7.5.8., РЕГИСТЪРЪТ задържа сумата, платена като депозит за
участие в търга.
7.5.11. На всеки участник в търга, на когото не е предложено заплащане на пълната сума за регистрация на ДОМЕЙНА,
РЕГИСТЪРЪТ връща сумата, платена като депозит за участие в търга по банковата сметка, указана във формуляра за
кандидатстване, попълнен съгласно т.7.5.2. Сумата се връща в 10/десет/ дневен срок след приключване на търга за ДОМЕЙНА във
валутата, в която е платен депозитът.
7.5.12. РЕГИСТЪРЪТ е длъжен в 10/десет/ дневен срок от получаване на заплащането на сумата, съгласно т.7.5.8. и надлежно
попълнена, подадена и обработена заявка за регистрация чрез избрания от РЕГИСТРАНТА РЕГИСТРАТОР, да регистрира домейна
на името на РЕГИСТРАНТА.
7.5.13. Първият търг, отнасящ се до всички домейни, чиито имена могат да бъдат получени по правилата на т. 5.2.4., се
провежда на 08.02.2018г. Пликът с документите по т. 7.5.2. трябва да бъде получен в РЕГИСТЪРА до края на работния ден на
06.02.2018г.
7.5.14. Останалите нерегистрирани домейни с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на изискванията на
т.5.2.4., се предлагат на търг при същите условия на следваща сесия 3/три/ месеца след провеждането на всеки търг.
7.5.15. Таксата и другите условия за годишна поддръжка на ДОМЕЙНИТЕ с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа
при спазване на изискванията на т.5.2.4. са същите, както за останалите ДОМЕЙНИ в областта .bg.
7.5.16. След прекратяване на регистрацията на ДОМЕЙН с дължина на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО два символа при спазване на
изискванията на т.5.2.4., съгласно т.9.1., т.9.2, т.9.3. или т.9.4., освободеният за регистация ДОМЕЙН се предлага на търг на
следващата сесия.
8. ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМЕЙН
8.1. РЕГИСТРАНТЪТ може да заяви желание за конфигуриране на сървъри на имена, лица за технически и финансови
контакти за ДОМЕЙНА чрез електронна поща за актуализация. Това желание се декларира в ЗАЯВКАТА за регистрация на
ДОМЕЙН или в отделна ЗАЯВКА, подписана от представляващото(ите) РЕГИСТРАНТА лице(а).
8.2. ЗАЯВКА за промяна на сървъри на имена, лица за технически и финансови контакти се приема:
8.2.1. On-line в интернет, използвайки име и парола (ако е предоставена електронна поща за актуализация).
8.2.2. По e-mail - от посочените e-mail адреси (ако е предоставена електронна поща за актуализация).
8.2.3. On-line в интернет чрез използването на електронен подпис на лицето за административни контакти или
представляващото(ите) РЕГИСТРАНТА лице(а).
8.2.4. В писмен вид - от лицето за административни контакти или от представляващия(те) РЕГИСТРАНТА лице(а).
8.3. ЗАЯВКА за промяна на лицето за административни контакти може да бъде подадена само след подписването й от
представляващото(ите) РЕГИСТРАНТА лице(а) и изпращането й on-line в интернет с използването на електронен подпис или в
писмен вид (оригинал).
8.4. Писмените ЗАЯВКИ за актуализация на данните на ДОМЕЙНА и ЗАЯВКИТЕ, подписани с електронен подпис, имат
приоритет пред подадените чрез име и парола или e-mail.
8.5. Когато РЕГИСТЪРЪТ получи противоречащи ЗАЯВКИ за обновяване или прекратяване на регистрацията на ДОМЕЙН,
РЕГИСТЪРЪТ решава коя ЗАЯВКА да удовлетвори или да отхвърли противоречащите си ЗАЯВКИ.
8.6. Прехвърлянето на ДОМЕЙН от един РЕГИСТРАНТ на друг става след подписване на договор между двете страни.
Договорът трябва да бъде нотариално заверен и изпратен на РЕГИСТЪРА чрез избрания РЕГИСТРАТОР или подписан с
електронните подписи на представляващите двата РЕГИСТРАНТА и изпратен на РЕГИСТЪРА, чрез интерфейса на
РЕГИСТРАТОРА.
8.7. При промяна на идентификационните данни на РЕГИСТРАНТА и/или на представляващите го лица той е длъжен в
едномесечен срок от настъпване на промяната в обстоятелствата да направи съответните промени в РЕГИСТЪРА. При промяна на
своите e-mail адреси за контакти (т.6.2) РЕГИСТРАНТЪТ е длъжен да ги промени и в регистрацията на ДОМЕЙНА.
8.8 РЕГИСТРАНТЪТ на НЕЗАЩИТЕН ДОМЕЙН има право да го промени в ЗАЩИТЕН чрез подаване на ЗАЯВКА ЗА
ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА и след предоставяне на основанието за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО. Това може да се
осъществи само в случай, че към момента на подаване на ЗАЯВКА ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА няма постъпила заявка за
АРБИТРИРАНЕ на същия ДОМЕЙН. Промяната на ДОМЕЙНА от НЕЗАЩИТЕН към ЗАЩИТЕН се осъществява след
предоставяне на необходимите документи, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ЗАЯВКАТА ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА е със срок на валидност 30 /тридесет/ дни от нейната дата. Ако в срока на
валидност на ЗАЯВКАТА ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА не постъпят всички необходими документи, се счита че ЗАЯВКАТА
ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА не е подавана.
9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМЕЙН
9.1. Когато ДОМЕЙНЪТ престане да удовлетворява някое от условията за достъпност и добро обслужване, лицата за
контакти ще бъдат уведомени и ще им бъде дадена възможност да коригират проблема. Ако в едномесечен срок не се предприемат
необходимите действия, РЕГИСТЪРЪТ може да прекрати регистрацията без по-нататъшно уведомление.
9.2. Когато РЕГИСТЪРЪТ получи чрез обслужващия РЕГИСТРАНТА РЕГИСТРАТОР в писмен вид ЗАЯВКА за
прекратяване на регистрацията от представляващо(и) РЕГИСТРАНТА лице(а), регистрацията се прекратява в петдневен срок.
9.3. Регистрацията се прекратява и в случай, че таксата за годишна поддръжка не бъде платена в срок. В този случай:
9.3.1. На РЕГИСТРАНТА се предоставя допълнителен срок от 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока за поддръжка на
ДОМЕЙНА, в който да извърши плащането на таксата за поддръжка на ДОМЕЙНА, като:
9.3.1.1. Ако до 7 /седем/ дни от изтичане на срока за поддръжка на ДОМЕЙНА не постъпи плащане от РЕГИСТРАНТА,
поддръжката на ДОМЕЙНА се спира.
9.3.2. РЕГИСТЪРЪТ установява фактите по т.9.3.1. до 10 /десет/ дни от изтичането на срока по същата точка.
9.3.3. Ако до 40 /четиридесет/ дни от изтичане на срока за поддръжка на ДОМЕЙНА не е установен фактът за плащане на
таксата в срока по т.9.3.1., регистрацията на ДОМЕЙНА се прекратява и ДОМЕЙНЪТ се освобождава за регистрация от последващи
РЕГИСТРАНТИ.
9.4. Регистрацията се прекратява, когато РЕГИСТЪРЪТ установи, че РЕГИСТРАНТЪТ е предоставил документи с невярно
съдържание.
9.5. Регистрацията се прекратява, когато РЕГИСТЪРЪТ установи, че РЕГИСТРАНТЪТ е регистрирал домейн с ИНТЕРНЕТ
ИМЕ, при неспазване на условията от т.5.4.
9.6. Регистрацията се прекратява от РЕГИСТЪРА въз основа на решение на АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ или влязло в сила
решение на компетентния съд.
9.7. В случаите, описани в т.9.1., т.9.2., т.9.4., т.9.5., т.9.6. не се извършва възстановяване на суми на РЕГИСТРАНТА.
9.8. РЕГИСТЪРЪТ не се ангажира да пази ДОМЕЙНИ на РЕГИСТРАНТИ, които са прекратили поддръжката им.
10. РЕГИСТРАТОРИ
10.1. РЕГИСТРАТОР може да бъде всеки търговец, който е в състояние да спазва процедурата за регистрация на ДОМЕЙНИ,
описана в настоящите Общи условия и който е в състояние технически да извършва тази дейност.
10.2. РЕГИСТЪРЪТ поддържа служебно функция на РЕГИСТРАТОР.
10.3. РЕГИСТРАТОРЪТ може да работи чрез интерфейса на служебния РЕГИСТРАТОР на РЕГИСТЪРА или да използва
собствен или виртуален интерфейс за осъществяване на дейността си.
10.4. Всеки РЕГИСТРАТОР, който използува собствен или виртуален интерфейс за осъществяване на дейността, подписва
договор с РЕГИСТЪРА, в който се уточняват правата и задълженията на двете страни.
10.5. Всеки РЕГИСТРАТОР, който използува собствен или виртуален интерфейс за осъществяване на дейността, получава
цена за услугите, по-ниска от обявената от РЕГИСТЪРА цена за обслужване на РЕГИСТРАНТИ от служебния РЕГИСТРАТОР.
Цената е еднаква за всички такива РЕГИСТРАТОРИ.
10.6. РЕГИСТРАТОРИТЕ, които работят чрез интерфейса на служебния РЕГИСТРАТОР на РЕГИСТЪРА, не подписват
специален договор с РЕГИСТЪРА и не получават по-ниска цена за услугата от обявената от РЕГИСТЪРА цена за обслужване на
РЕГИСТРАНТИ от служебния РЕГИСТРАТОР.
10.7. Всеки РЕГИСТРАТОР сам определя цените за регистрация и поддръжка на домейните към РЕГИСТРАНТИТЕ.
10.8. РЕГИСТРАТОРЪТ няма право да продава услугата "регистриране и поддръжка на домейн" на РЕГИСТРАНТИТЕ на
цена под себестойността й.
10.9. РЕГИСТРАТОРЪТ няма право да предлага услугата "регистриране и поддръжка на домейн" на РЕГИСТРАНТИТЕ, като
включена в цената на други услуги, поради нейната уникалност и несвързаност с други услуги.
10.10. След сключване на договор между РЕГИСТЪРА и РЕГИСТРАТОРА /съгласно т.10.4./ и покриването на необходимите
изисквания за осъществяване на функциите по посредничеството при осъществяване на регистрирането на ДОМЕЙНИ,
РЕГИСТРАТОРЪТ може да започне да обслужва ЗАЯВКИ за регистрация и поддръжка на ДОМЕЙНИ.
10.11. При преустановяване дейността на РЕГИСТРАТОР, РЕГИСТРАНТИТЕ, които са обслужвани от него, преминават на
обслужване от служебния РЕГИСТРАТОР, поддържан от РЕГИСТЪРА без допълнително заплащане до изтичане на срока на
поддръжка на ДОМЕЙНИТЕ им в РЕГИСТЪРА.
10.12. РЕГИСТРАНТИТЕ, желаещи да сменят РЕГИСТРАТОРА си, могат да извършат тази смяна по всяко време след
заплащане на таксите за регистриране и поддръжка на ДОМЕЙНИТЕ при новия РЕГИСТРАТОР.
10.13. Промените, които РЕГИСТРАНТИТЕ извършват, съгласно т.10.12., се обработват от РЕГИСТЪРА като ЗАЯВКИ за
регистрация и поддръжка на нови ДОМЕЙНИ.
11. АРБИТРИРАНЕ
11.1. Всеки спор относно регистрацията на ДОМЕЙН се разглежда в съответствие с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
11.2. АРБИТРИРАНЕ може да се извършва за всяка актуална регистрация на ДОМЕЙН в областта .bg.
11.3. Заявителят за АРБИТРИРАНЕ може да претендира заличаване на регистрацията на ДОМЕЙН само ако ИНТЕРНЕТ
ИМЕТО на регистрирания ДОМЕЙН съвпада с пълното име, за което той има основание за ползване (т.5.5.2.1.).
11.4. В резултат на АРБИТРИРАНЕТО регистриран ДОМЕЙН може да бъде отнет в полза на заявител, предизвикал
процедура за АРБИТРИРАНЕ в следните случаи:
11.4.1. ДОМЕЙНЪТ е НЕЗАЩИТЕН и заявителят, предизвикал процедурата за АРБИТРИРАНЕ, притежава основание за
ползване на това ИНТЕРНЕТ ИМЕ с по-ранен приоритет от РЕГИСТРАНТА.
Когато РЕГИСТРАНТЪТ няма или не предостави на РЕГИСТЪРА основание за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО до изтичане
на срока по т.11.12., при АРБИТРИРАНЕТО за приоритет се ползва датата на неговата заявка за регистрация на ДОМЕЙНА.
11.4.2. ДОМЕЙНЪТ е регистриран с предоставяне на основание за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО (ЗАЩИТЕН ДОМЕЙН),
но са налице предпоставки, посочени в т.9.4. и т.9.5. от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
11.5. Преди да започне АРБИТРИРАНЕ заявителят трябва да направи заявка за регистрация на ДОМЕЙНА в областта .bg, за
който желае да бъде извършено АРБИТРИРАНЕ.
11.6. Процедурата по АРБИТРИРАНЕ започва със създаването на ЗАЯВКА ЗА АРБИТРИРАНЕ.
11.7. Заявката за АРБИТРИРАНЕ се създава on-line по интернет чрез информационния сървър на РЕГИСТЪРА
/www.register.bg/. Всяка заявка за АРБИТРИРАНЕ получава уникален номер и се датира.
11.8. Заплащането на услугата за АРБИТРИРАНЕ се извършва в 15 /петнадесет/ дневен срок от създаването на заявката за
АРБИТРИРАНЕ.
11.9. В случай, че в РЕГИСТЪРА не е постъпило плащане на таксата за АРБИТРИРАНЕ в срока по т.11.8., РЕГИСТЪРЪТ
прекратява процедурата по АРБИТРИРАНЕ по създадената ЗАЯВКА ЗА АРБИТРИРАНЕ.
11.10. С получаване на плащането на таксата по ЗАЯВКАТА ЗА АРБИТРИРАНЕ се уведомява РЕГИСТРАНТА, че е
постъпила ЗАЯВКА ЗА АРБИТРИРАНЕ на регистрацията на регистрирания от него ДОМЕЙН. Уведомлението се осъществява по email на предоставените на РЕГИСТЪРА e-mail адреси на РЕГИСТРАНТА и ЛИЦЕТО ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ КОНТАКТИ.
11.11. Заявителят за АРБИТРИРАНЕ трябва да предостави в РЕГИСТЪРА всички изискващи се и допълнителни документи,
подписани по надлежния ред (Заявката за регистрация на ДОМЕЙНА, заявката за АРБИТРИРАНЕ и документи, доказващи
основанието за ползване на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО) в 30/тридесет/ дневен срок от датата на създаване на ЗАЯВКАТА ЗА
АРБИТРИРАНЕ.
11.12. Ако РЕГИСТРАНТЪТ желае да предостави на РЕГИСТЪРА отговор и документи, които да послужат в негова защита,
извън документите предоставени при регистрацията или промените в нея, то той трябва да извърши това в 30 /тридесет/ дневен срок
от изпращането на уведомлението по e-mail. В противен случай АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ ще се произнесе на база на
наличните към момента на изтичане на срока документи в РЕГИСТЪРА.
11.13. След изтичането на срока на РЕГИСТРАНТА за отговор и изпращане на документи, АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ се
произнася в закрито заседание по спора въз основа на постъпилите от двете страни документи до съответните крайни дати.
11.14. Въз основа на становището на АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ РЕГИСТЪРЪТ взема решение по спора в 30 /тридесет/
дневен срок след изтичане на сроковете за предоставяне на документи от страна на заявителя за АРБИТРИРАНЕ и РЕГИСТРАНТА,
като двете страни по спора се уведомяват за това решение по e-mail на предоставените на РЕГИСТЪРА e-mail адреси, посочени за
РЕГИСТРАНТ и ЛИЦЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ КОНТАКТИ от всяка от страните.
11.15. Ако решението на РЕГИСТЪРА е в полза на РЕГИСТРАНТА, регистрацията на ДОМЕЙНА не се променя.
11.16. Ако решението на РЕГИСТЪРА е в полза на заявителя за АРБИТРИРАНЕ, на последния се предоставя възможност да
осъществи заплащане на таксите за регистрацията и поддръжката на ДОМЕЙНА в 15 /петнадесет/ дневен срок от изпращане на
уведомлението по e-mail, съгласно т.11.14.
Ако в този 15 /петнадесет/ дневен срок не постъпи плащане в РЕГИСТЪРА, ще се счита, че страната предизвикала
АРБИТРИРАНЕ на ДОМЕЙНА се е отказала от неговата регистрация. ДОМЕЙНЪТ ще остане регистриран на досегашния
РЕГИСТРАНТ.
В 15 /петнадесет/ дневен срок след получаване на плащането в РЕГИСТЪРА се прекратява регистрацията на ДОМЕЙНА на
досегашния РЕГИСТРАНТ и ДОМЕЙНЪТ се регистрира в полза на заявителя за АРБИТРИРАНЕ, освен ако в този срок в
РЕГИСТЪРА не се получи обезпечителна заповед от компетентен български съд, с която е наложена обезпечителна мярка „спиране
на закриването на домейна“ на РЕГИСТРАНТА.
11.17. Платена такса за заявена услуга за АРБИТРИРАНЕ не се връща. Арбитражни разноски не се присъждат. Спечелилата
страна може да си търси от другата страна направените АРБИТРАЖНИ разноски по общия исков ред.
12. ПРЕПОРЪКИ
12.1. Когато РЕГИСТРАНТЪТ сменя доставчика си на интернет услуги или започва използването на услуги от нов доставчик,
новият доставчик не може да прави заявки за промяна на конфигурацията на ДОМЕЙНА. РЕГИСТЪРЪТ няма да предприеме
действия, преди да е получил искане от лицето за административни контакти или от лицето(ата), представляващо(и)
РЕГИСТРАНТА.
12.2. Маршрутизацията на електронна поща и/или IP връзка в повечето случаи трябва да бъде уредена с доставчика на
интернет услуги. В такъв случай се препоръчва и е по-ефективно доставчикът на Интернет услуги да съдейства при подаване на
ЗАЯВКАТА.
12.3. Именуването на подобластите трябва да се съобразява с правилата за адресиране в интернет, съгласно указанията на
RFC 819, RFC 821, RFC 822, RFC 920 и RFC 976, а също така и с организацията на областите съгласно RFC 1034 и RFC 1035.
13. СНЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ РЕГИСТЪРА И РЕГИСТРАТОРИТЕ
РЕГИСТЪРЪТ и РЕГИСТРАТОРИТЕ извършват дейността по регистрация и поддръжка на ДОМЕЙНИ в интернет,
неутрално и с добра воля, в услуга на РЕГИСТРАНТИТЕ и доставчиците на интернет услуги, при следните условия:
13.1. РЕГИСТРАНТЪТ носи изцяло отговорността пред трети лица за избора на ИНТЕРНЕТ ИМЕТО, което използва при
регистрирането на ДОМЕЙН.
13.2. РЕГИСТРАНТЪТ на ДОМЕЙН няма да държи РЕГИСТЪРА или обслужващия го РЕГИСТРАТОР, както и техните
служители и агенти, а също така и членовете на АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ отговорни за всякакви загуби, повреди,
отговорности, искания или разходи, произтичащи от искане или искания на трети лица, свързани с управлението или правото за
ползване на заявения ДОМЕЙН.
13.3. РЕГИСТЪРЪТ и обслужващият РЕГИСТРАНТА РЕГИСТРАТОР, както и техните служители и агенти няма да носят
отговорност, за каквито и да е загуби или повреди, понесени от РЕГИСТРАНТА или доставчика на интернет услуги, произтичащи
от действие или бездействие от страна на РЕГИСТЪРА или обслужващия РЕГИСТРАНТА РЕГИСТРАТОР или техните служители
или агенти при изпълнението им на функциите на РЕГИСТЪР и РЕГИСТРАТОР извън обслужването на конкретната ЗАЯВКА на
РЕГИСТРАНТА.
13.4. РЕГИСТЪРЪТ и РЕГИСТРАТОРЪТ не носят отговорност за правилността на данните, попълнени от РЕГИСТРАНТА,
когато последният е пожелал електронна актуализация на вписаната в РЕГИСТЪРА информация за неговия ДОМЕЙН.
13.5. РЕГИСТЪРЪТ не отговаря за действията или бездействията на РЕГИСТРАТОРИТЕ, с изключение на служебния
РЕГИСТРАТОР.
13.6. РЕГИСТЪРЪТ и РЕГИСТРАТОРИТЕ носят отговорност само за действия или бездействия, извършени при умисъл и
груба небрежност.
13.7. РЕГИСТЪРЪТ и РЕГИСТРАТОРИТЕ не носят отговорност, за каквито и да е било последици, от регистрирането на
ДОМЕЙН, който не е ЗАЩИТЕН съгласно тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.
14. АДРЕСИ НА РЕГИСТЪРА
Адреси на офисите на РЕГИСТЪРА - https://www.register.bg/user/static/contacts/bg/index.html
Служебни функции на РЕГИСТРАТОР - https://www.register.bg/

Това споразумение е достъпно на уебсайта на РЕГИСТЪР.БГ ООД, https://www.register.bg . С приемането на тези Правила и Условия, също така се приемат и Общите Условия на Регистър БГ ООД. ( https://www.register.bg/tld_user_reg/app.pl?action_key=ac_c1p3d1_to_general_terms&frame_key=fr_c1p3_main_frame )